Home  |  Contact  |  Downloads  |  Nieuws en informatie     
 
  • Wie zijn wij

     
    U bevindt zich hier: Skip Navigation Links » Wie zijn wij » Professionals
    
 

 

Heeft u vragen? 

Welzijn De Meierij Schijndel

Bezoekadres
Steeg 9F
5482 WN Schijndel
T: 073 - 5441400
info@welzijndemeierij.nl

Welzijn De Meierij Sint-Oedenrode

Bezoekadres
Odendael 3
5492 CT Sint - Oedenrode
T: 073 - 5441400
info@welzijndemeierij.nl

Jeugd- en jongerenwerk

Bezoekadres
Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode
T: 073 - 5441400 
jongerenwerk@welzijndemeierij.nl

Bezoek ons ook op Facebook


Postadres

Welzijn De Meierij
Postbus 219
5480 AE Schijndel

Wie zijn wij 

Professionele welzijnsorganisatie 

Professionele welzijnsorganisatie
Wij zetten ons dagelijks in om mensen mee te laten draaien in het maatschappelijk leven en hun directe sociale omgeving. Wij werken aan een betere zelfredzaamheid van mensen in een kwetsbare positie. We doen dit op een proactieve manier en zoeken daarvoor vaak de samenwerking met andere organisaties en maatschappelijke instellingen. Onze medewerkers handelen professioneel en op een integrale manier en maken gebruik van een uitgebreid sociaal netwerk. Op deze wijze maakt Welzijn De Meierij meer mogelijk!

Wij zijn ervan overtuigd dat mensen in een kwetsbare positie zichzelf en hun mogelijkheden beter benutten, als zij actief meedoen aan de maatschappij. Door deel te nemen aan de activiteiten vergroten zij hun zelfredzaamheid. Ons uitgangspunt daarbij is dat iedere burger talenten heeft en de eigen kracht kan benutten. Omdat we zoveel mogelijk mensen willen bereiken, werken we vanuit verschillende wijken, zowel in Schijndel als in Sint-Oedenrode.

Stichting Welzijn De Meierij heeft ten doel:

a Bij te dragen aan het vergroten van het welzijn, wonen en zorg van alle inwoners van Schijndel en Sint-Oedenrode.
b De participatie van inwoners in de samenleving te bevorderen om het sociale klimaat in Schijndel en Sint-Oedenrode te verbeteren en de sociale, creatieve en intellectuele vermogens van mensen te vergroten.
c Het sturen en ondersteunen van zelfredzaamheid en burgerkracht.
d Alle verdere handelingen te verrichten, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
e De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het aanbieden van professioneel agogische dienstverlening in de werkvormen sociaal cultureel werk, vormings- en ontwikkelingswerk, opbouwwerk, ouderenwerk en jeugd- en jongerenwerk en het ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2014:

1 Bevorderen van leefbaarheid en sociale cohesie, met de wijk als vertrekpunt
2 Bevorderen van maatschappelijke participatie en integratie van mensen in een kwetsbare positie en risicogroepen
3 Vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning

Het "zorglandschap" in Nederland is sterk in beweging. De drie grote decentralisaties waarmee de gemeenten worden geconfronteerd laten oude structuren vervallen of kantelen. Dit geeft kansen maar ook bedreigingen, vooral voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Van verzorgingsstaat naar participatiestaat, waarin oude waarden zoals "voor elkaar zorgen" weer opnieuw invulling moeten krijgen en waarin de burger, de buurt, de directe omgeving aan zet is. Welzijnswerk heeft bij uitstek een verbindende taak vanuit haar kennis en ervaring met het buurtgericht werken en draagt zorg voor activering. Vanuit het keukentafelgesprek toewerken en toeleiden naar collectieve voorzieningen, vertrekkend vanuit de vraag van de burger in samenwerking met andere partners in sociale wijkteams en andere netwerken.